نصاب معاملات در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

نصاب معاملات در سال ۱۴۰۲ تعیین شد هیئت وزیران د...

نصاب معاملات در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

نصاب معاملات در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۶/۸۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف – معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ,۱۴) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و با صد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می یابد.

نصاب معاملات

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...