نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ...

نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۲) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر


مطالب مرتبط:


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...