درباره ی ما (قدیمی)

 
پیمایش گستر زیما
 
شرکت فنی مهندسی پیمایش گستر زیما با هدف مشارکت در پروژه های عمران و نقشه برداری و توسعه زیربناهایی همچون (ساختمان، راه، آب ، آبیاری و زهکشی) در استان قم فعالیت خود را آغاز نمود است . این شرکت ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، با توجه به اصل رضایتمشتری (کارفرمایان) و تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی، بهبودمستمر در کلیه فعالیت‏ها  و فرآیندها را به عنوان خط‏ مشی کیفیت فعالیت‏های خود انتخاب و  در این راستا نظام مدیریت کیفیت را براساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008  انتخاب نموده و اهداف خود را به شرح ذیل اعلام و بیان می‏نماید :

1 - تلاش در جهت ارتقای سطح رضایت مشتریان.

2 - گسترش و افزایش میزان کمی و کیفی خدمات به منظور حضور بیشتر در پروژه های داخلی و خارجی.

3 - بکارگیری الزامات استانداردهای ملی و بین المللی در جهت بهبود اجرای خدمات .

4 - تأمین زمینه ایجاد روحیه شاد و رفاه بیشتر و محیط کار شاداب جهت فعالیت کارکنان.

5 - ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت‏های منابع انسانی.

6 - تعهد به بهبود مستمر و اثربخشی سیستم‏های مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، زیست ‏محیطی،ایمنی و بهداشت شغلی و مدل تعالی سازمانی ( EFQM ) .

7 - تلاش درجهت حفظ نیروهای سازمانی و افزایش و شکوفایی و توسعه همه جانبه منابع انسانی و مشارکت مؤثر آن‏ها در فعالیت‏ها و اهداف کیفی شرکت به عنوان یکی از مهمترین اصول در جهت پایداری و توسعه سازمان.
8 - تعهد در زمینه اجرای به موقع قراردادهای خدمات فنی مهندسی بر مبنای استانداردهای ذیربط با رعایت اخلاق حرفه‏ای.
 
لذا مدیریت ارشد سازمان در درجه اول خود را متعهد به اجرای مفاد فوق دانسته و ضمن وفاداری به ارزش‏ های نهفته در سیستم مدیریت کیفیت کلیه  همکاران را دعوت به رعایت مفاد استاندارد می‏نمایدو لاجرم ارزش فوق بدون همکاری و همدلی تک‏تک آنان میسر نخواهد بود. بدون تردید در مواقع لزوم این خط‏ مشی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.