مطالب نوشته شده در موضوع «آگهی های استخدام نقشه بردار کشور» (صفحه ۴)

مطالب نوشته شده در موضوع «آگهی های استخدام نقشه بردار کشور» (صفحه ۴)

استخدام نقشه بردار در یک گروه فعال

استخدام نقشه بردار در یک گروه فعال

  نمایندگی دستگاه های نقشه برداری در تهران استخدام می نماید.  1-    کارشناس ارشد ژئودزی ۲-    کارشناس نقشه برداری   تلفن تماس و شرایط در ادام...

ادامه مطلب